WEDSTRIJDREGLEMENT

Viega WEDSTRIJD << Profipress Trackday >>

Artikel 1: De wedstrijd en het wedstrijdreglement

Dit wedstrijdreglement is van toepassing op de wedstrijd ‘ Profipress Trackday ’, (hierna genoemd de ‘Wedstrijd’). Deze wordt georganiseerd door de naamloze vennootschap Viega Belgium bvba , met maatschappelijke zetel te I karos Business Park, Ikaroslaan 24, 1930 Zaventem , en met ondernemingsnummer BE 0862044641, hierna genoemd Viega . De deelname aan de wedstrijd is gratis en houdt geen aankoopverplichting aan. Door deel te nemen aan de Wedstrijd aanvaardt de deelnemer de inhoud van alle clausules van dit reglement zonder voorbehoud en alle beslissingen die Viega zou kunnen nemen om het goede verloop van de actie te verzekeren. Het betreft hier een wedstrijd die uitgaat van Viega .

Artikel 2: Deelnemingstermijn

Deelnemen aan de Wedstrijd kan vanaf 1 maart 2020, 9 uur t.e.m. 30 april 2020 middernacht. Laattijdige inzendingen/deelnames worden niet meer in aanmerking genomen. De wedstrijd loopt via een in te vullen interactief online formulier op een HubSpot landingspagina op het domein van Viega .

Artikel 3: Deelnemingsvoorwaarden

De wedstrijd is gratis, en houdt geen aankoopverplichting in. Om kans te maken op de prijs moet de deelnemer: deelnemen met de actie door het interactief online formulier volledig en correct in te vullen tijdens de actieperiode van 1 maart 2020, 9 uur t.e.m. 30 april 2020 middernacht. Hij moet daarbij het wedstrijdreglement gelezen en aanvaard hebben. Bovendien moet hij een correcte actiecode ingeven dat verkrijgbaar is bij de deelnemende groothandels, bij elke aankoopschijf van €250, én met zijn antwoord het dichtst in de buurt komen bij het correcte antwoord op de schiftingsvraag. Formulieren met foutieve of onvolledig ingevulde persoonsgegevens worden als nietig beschouwd. Deelnemers dienen in België gedomicilieerd te zijn. Volgende personen worden uitgesloten van deelname: het personeel van Viega of van Viega gerelateerde bedrijven, hun publicitaire raadgevers, alsook hun respectievelijke familieleden die onder hetzelfde dak woonachtig zijn. Elke persoon kan slechts één maal deelnemen per unieke code. Bij meerdere deelnames met dezelfde unieke code wordt enkel de eerst ontvangen deelname in aanmerking genomen, onverminderd het recht van Viega om toepassing te maken van artikel 4.

Artikel 4: Uitsluiting

In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt Viega zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer van deelname aan deze Wedstrijd en/of andere wedstrijden van Viega uit te sluiten. Deze uitsluiting geldt onverminderd het recht voor Viega om eventuele schade te verhalen op de betrokken deelnemer(s).

Artikel 5: Prijzen

In totaal geeft Viega 10 prijzen weg, bestaande uit één ronde op het circuit van Spa Francorchamps, waarbij één iemand mag meerijden met een Porsche 911 GT3 Cup of gelijkwaardig. Het gaat om 10 prijzen ter waarde van €6000 (waarde bepaald op basis van de offerte neergelegd door Tracktime). Deze prijs kan noch ingewisseld, noch terugbetaald worden. In totaal heeft deze prijs een waarde van €600. Per provincie wordt er één prijs weggegeven, in het totaal worden er dus 10 prijzen weggegeven aan 10 personen.

Artikel 6: Verloop van de Wedstrijd

Om geldig deel te nemen aan de Wedstrijd, moet de deelnemer voldoen aan de deelnemingsvoorwaarden (zie artikel 3). Om kans te maken moeten alle verplichte velden van het actieformulier, waaronder de actiecode en de schiftingsvraag, ingevuld zijn. De deelnemer die de schiftingsvraag juist beantwoordt, wint de prijs zoals gedefinieerd in artikel 5. Per deelnemer kan slechts één prijs toegekend worden (zelfde naam, zelfde adres). Indien meerdere deelnemers de schiftingsvraag correct beantwoorden of even dicht bij het correcte antwoord zitten (ex aequo) bepaalt het tijdstip van ontvangst van het online formulier welke van de deelnemers met ex aequo score de prijs wint. De winnaar wordt via e-mail op de hoogte gebracht. Hiervoor zal het e-mailadres worden gebruikt dat door de deelnemer in kwestie werd meegedeeld (conform de eerste alinea van huidig artikel 6 en artikel 7). Over de Wedstrijd wordt, buiten de vermelding op de website en eventueel de Facebook-pagina van Viega , de deelname zelf en het informeren van de winnaar, geen enkele communicatie gevoerd, noch per brief, noch per telefoon, noch per e-mail en dit zonder dat het stilzwijgen van Viega beschouwd kan worden als een aanvaarding van het standpunt geuit door de deelnemer.

Artikel 7: Identificatie van de winnaar

Iedere deelnemer moet zich identificeren. Bij deelname aan de Wedstrijd dient hij daarom zijn contactgegevens (waaronder volledige naam en geldig e-mailadres) door te geven via het online formulier. De bij deelname opgegeven persoonsgegevens bepalen exclusief en onveranderlijk wie de handelingen van deelname verricht heeft en desgevallend de identiteit van de rechtmatige winnaar. Viega zal de prijs enkel en alleen overhandigen aan de rechtmatige winnaar, met uitsluiting van iedere derde. De winnaar moet zijn identiteit bewijzen bij de prijsoverhandiging. De overeenstemming met de opgegeven persoonsgegevens dient bewezen te worden aan de hand van de identiteitskaart en/of een geauthentificeerd document houdende adresgegevens. Elke twijfel of anomalie aangaande de identiteit van de winnaar zal leiden tot uitsluiting van deelname en/of intrekking van de prijs, zonder dat terzake enige compensatie kan geëist worden door de betrokken deelnemer. De winnaar zal 1 week na afloop van de wedstrijd bepaald worden. De winnaar wordt persoonlijk verwittigd, binnen de 15 dagen, en dit via het e-mailadres dat werd ingevuld in het online formulier. Indien de winnaar niet reageert binnen de 5 werkdagen, vervalt de prijs en kan hij geen aanspraak meer maken hierop. De prijs vervalt aan de organisator, er wordt geen nieuwe winnaar bepaald voor de prijs. De winnaar wordt uitgenodigd om zijn prijs af te halen op het Viega hoofdkantoor in Zaventem. Hij moet een ontvangstbewijs ondertekenen, waarmee hij de goede ontvangst van zijn prijs bevestigt.

Artikel 8: Aansprakelijkheid

Viega behoudt zich het recht voor de Wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of te annuleren onder meer, doch niet uitsluitend, in geval van onvoorziene omstandigheden, wijziging van de wet of na beslissing van de bevoegde FOD. Indien een dergelijke wijziging, uitstelling, inkorting of annulatie doorgevoerd wordt, kunnen deelnemers of andere personen geen aanspraak maken op enige schadevergoeding. Deelname aan de Wedstrijd impliceert kennis en aanvaarding van de kenmerken en de beperkingen van het internet, met name wat de technische prestaties betreft, het risico op onderbrekingen en, meer in het algemeen, de risico’s die inherent zijn aan elke verbinding en overdracht via het internet, de afwezigheid van beveiliging van bepaalde gegevens tegen eventuele omleidingen en de risico’s op besmetting door eventuele virussen op het netwerk. Behoudens haar grove of opzettelijke fout kunnen noch Viega , noch haar personeelsleden, noch de derden op wie in het kader van de Wedstrijd een beroep wordt gedaan, aansprakelij  worden gesteld voor onder meer:

● gebreken bij transmissies via het internet;

● slecht functioneren van het internet of de gebruikte software of van het mobiele netwerk;

● de gevolgen van virussen, bugs, anomalieën, technische gebreken;

● om het even welke technische, hardware- en softwaregebreken.

Viega kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade ten gevolge van een onderbreking, om het even welke disfuncties, het uitsluiten van deelnemers of het beëindigen van de Wedstrijd om welke reden ook. Dat geldt tevens voor elke rechtstreekse of onrechtstreekse schade die zou voortvloeien uit een verbinding met de website van Viega . Elke deelnemer moet alle nodige maatregelen nemen om zijn eigen gegevens of de softwareprogramma’s op zijn computer te beveiligen tegen om het even welke aantasting. De verbinding met de website van Viega en de deelname aan de Wedstrijd vallen onder de volledige verantwoordelijkheid van de deelnemers. Viega kan evenmin aansprakelijk worden gesteld als deze Wedstrijd gewijzigd, ingekort of geannuleerd moet worden wegens overmacht of om redenen buiten haar wil. Viega geeft geen persoonlijke garantie voor de te winnen prijs. Alle klachten met betrekking tot de kwaliteit van die prijs of voortkomend uit de relatie tussen de winnaar en de vennootschappen die de prijs leveren, moeten rechtstreeks aan de dienstverlener of leverancier gemeld worden en dus in geen geval aan Viega . De winnaar neemt daarenboven, op zijn kosten, alle nuttige of noodzakelijke garanties en verzekeringen wat betreft zijn prijs en het gebruik ervan. Viega wordt vrijgesteld van alle verantwoordelijkheid hieromtrent, behalve voor de grove of opzettelijke fout vanwege Viega . Over de vragen en de antwoorden van de Wedstrijd zal geen enkele betwisting worden aanvaard. Behoudens hun grove of opzettelijke fout kunnen noch Viega , noch haar personeelsleden, noch de derden op wie in het kader van de Wedstrijd een beroep wordt gedaan, aansprakelijk worden gesteld voor elke eventuele schade van welke aard ook, die zou voortvloeien uit de organisatie van deze Wedstrijd, met inbegrip van de deelname aan de Wedstrijd, de aanduiding van de winnaar en de toekenning van de prijs. Viega Belgium bvba kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gesteld voor technische problemen die kunnen optreden bij de deelnemers of voor problemen die zorgen voor een vertraging bij het versturen van de antwoorden of voor het verlies van gegevens van deelnemers. Behalve bij een zware fout kan Viega NV niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit de deelname aan de wedstrijd of de toekenning van de prijs.

Artikel 9: Privacy

De persoonsgegevens die door de deelnemer in het kader van deze Wedstrijd aan Viega worden meegedeeld, zijn onderworpen aan de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Deze gegevens zullen uitsluitend worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

● de afhandeling van de deelname aan deze Wedstrijd;

● het berichten van de deelnemer m.b.t. interessante producten/ diensten van Viega

(direct marketing).

Indien de deelnemer dit laatste niet wenst, kan hij dit aan Viega mededelen via het telefoonnummer +32 2 551 55 10, of schriftelijk, op het adres te Ikaros Business Parc, Ikaroslaan 24, 1930 Zaventem , of per e-mail: o.devos@viega.be. Alle gegevens die ter gelegenheid van deze wedstrijd verzameld worden, worden opgenomen in de databank van Viega en kunnen door Viega gebruikt worden bij latere acties.

Deze gegevens kunnen worden doorgegeven:

● Aan de contractueel met Viega verbonden organisaties waarvan de deelnemer op eenvoudig verzoek een lijst kan bekomen via het telefoonnummer +32 2 551 55 10, of schriftelijk, op het adres te Ikaros Business Parc, Ikaroslaan 24, 1930 Zaventem , of per e-mail: jo.devos@viega.be.

● In geval van een wettelijke verplichting;

● Op verzoek van de politie of gerechtelijke autoriteiten.

Elke deelnemer kan zijn wettelijk recht op toegang tot zijn persoonsgegevens, verbetering van zijn persoonsgegevens en verzet tegen het gebruik voor direct marketing kosteloos uitoefenen. Daartoe kan de deelnemer Viega contacteren via het telefoonnummer +32 2 551 55 10, of schriftelijk, op het adres te Ikaros Business Parc, Ikaroslaan 24, 1930 Zaventem , of per e-mail: jo.devos@viega.be. Voor het overige verwijst Viega naar de privacy policy op haar website: www.viega.be. Elke deelnemer stemt ermee in dat, wanneer hij zou winnen, desgevallend zijn naam wordt getoond op de website en eventueel de Facebook-pagina van Viega .

Artikel 10: Geschillen

De deelname aan de wedstrijd houdt in dat men volledig akkoord gaat met het huidige reglement en met beslissingen die de organisator in de toekomst mogelijk neemt. Uitsluitend het Belgische recht is van toepassing. Geschillen zullen beslecht worden door de rechtbank van Brussel.

Artikel 11: Allerlei

De organisator houdt zich het recht voor het huidige reglement aan te passen of zelfs te annuleren in geval van overmacht of ten gevolge van een gebeurtenis buiten haar wil om. De deelnemers aanvaarden dat de winnaarslijst door de organisator gepubliceerd wordt met het oog op publicitaire doeleinden. Hiervoor wordt geen vergoeding toegekend. Er kunnen ook geen auteursrechten of enig ander voordeel dan de prijs voor de winnaar ingeroepen worden.